hits

Ikke gjør det, Solvik-Olsen

kommentarer


UTREDER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har satt i gang et utredningsarbeid av behovene på Gjøvikbanen, og utelukker ikke ny trasé på deler av den over 100 år gamle banestrekningen.

 

Stopp konkurranseutsetting av NSB

Du er en av mine favoritt Statsråder Solvik-Olsen, men når du nå tar initiativ til konkurranseutsetting av NSB så bommer du dessverre kraftig. Stopp før det påløper flere kostnader, og gi heller ledelsen i NSB og Jernbaneverket en frist til å blir mer kostnadseffektive, ha en høyere frekvens på togene og ikke minst regularitet

Norge er et bitte lite land
Vet du hvor mange som bor i Norge? Det vet du helt sikkert. I følge Statistisk sentralbyrå er det 5 214 900 personer pr. 1. januar 2016. Vi er et bitte lite land. Mikroskopisk. Vi er så få mennesker at vi tilsvarer et hjørne i Stor- London som har ca. 15 millioner mennesker. Norge utgjør mikroskopiske 0,07% av verdens befolkning.

Norge kan ikke ledes på samme måte som andre land.
Norge har en enorm ulempe ved at våre administrative kostnader for å drive landet er betydelig høyere pr. innbygger enn for andre land med flere mennesker. Norge har ingen skalafordeler eller stordriftsfordeler.

Når vi deler kostnadene ved å lede Norge, på det antall mennesker som bor i Norge, så vil de administrative kostnadene være svært mye høyere enn i land med flere innbyggere. Jeg tør påstå at vi ikke hadde trengt flere politikere i Norge selv om vi var 2 millioner flere mennesker. Vi hadde ikke trengt flere kommuner, fylker, sykehusledere, NSB ledere. osv. Vi kunne administrert mange flere mennesker enn det vi gjør idag, uten at kostnadene til administrasjon behøvde å øke tilsvarende.

Sykehusene og politiet får større distrikt

Sykehusreformen, politireformen og kommunereformen er jo nettopp et direkte svar fra Regjering og Storting på at Norge har for høye administrative kostnader i forhold til folketallet. Det er store muligheter til å vri pengebruken i Norge fra administrasjon som f.eks. færre ordførere og rådmenn som skal lønnes av skattepengene, og over til produktivt arbeid i form av flere sykehusoperasjoner og flere politi på gatene, På denne måten får det norske folk mer igjen for våre skattepenger i ytelser og tjenester.

Hvorfor skal man da begynne å splitte opp jernbanedriften?
Ved å legge ut drift av jernbanen på anbud, vil mer penger gå til administrasjon. Da vil det være én NSB sjef og én Konkurrent sjef. Én HR direktør i NSB og én HR direktør hos Konkurrenten. En nesten uunngåelig konsekvens er at prisene stiger. Hvis prisene mot formodning ikke stiger, så vil ikke brukerne få gevinst av effektiviseringen i form av lavere priser. Effektiviseringen vil i så fall gå til å lønne flere mennesker i administrasjonen i det nye selskapet som tar over deler av driften.
Igjen er det verdt å nevne at Norge er så lite, at det nesten ikke er mulig å få stordriftsfordeler på for eksempel tog i Norge. En oppsplitting blir i derfor i alle fall feil.

La oss ta en sammenlikning. Hvis vi ser på matvareprisene i Norge, så er de høye. Når vi ser på vareutvalget, så er det lite. Det er en direkte konsekvens av at vi er så FÅ MENNESKER I NORGE. Om matvarer skal distribueres til en butikk som omsetter for 50 millioner (ca. snitt i Norge) eller 500 millioner (ca. snitt for Wal-Mart i USA), så vil det være betydelig lavere kostnader per enhet å distribuere og selge varer til og ut av en Wal-Mart.
På samme måte vil det være høyere kostnader knyttet til å administrere hver enkelt passasjer, hvis driften av jernbanen blir splittet opp. Tror du at NSB kan redusere mange årsverk i administrasjonen hvis f.eks. Østfoldbanen legges ut på anbud?

Behov for effektivisering
NSB og Jernbaneverket har fått veldig mye tyn de siste årene for manglende effektivitet og dårlig driftsikkerhet. Dette har skapt stor misnøye blant passasjerene. Det er selvsagt noe som må tas på alvor og gjøres noe med. Jeg er derimot sikker på at å fordele de få jernbanestrekningene vi har i Norge på flere offentlig eide og privateide aktører er feil vei å gå i vårt lille land.

Flytoget er jo en suksess?
Flytoget er jo en suksess, tenker du sikkert.
Ja, Flytoget er en suksess. Flytoget koster 180 kroner fra Oslo S til Gardermoen. NSB tar 92 kroner for den samme turen. Brukerne betaler mer ved fri konkurranse.
"Jammen, flytoget er mye raskere" forsøker du deg. Det stemmer at det er raskere. Direktetoget til Flytoget bruker 19 minutter. Toget som stopper på Lillestrøm bruker 22 minutter. NSB bruker 23 minutter.
"Hva med antall avganger. Der er i alle fall Flytoget mye bedre!" Det stemmer også at de har flere avganger. De går hvert 10. minutt, mens NSB varierer fra 10 minutter til 30 minutter mellom avgangene.
"Flytogene er mye mer komfortable" er ditt siste spede forsøk på å forklare at konkurranseutsetting er bra. Vel, de nye togene til NSB begynner å likne noe de også.

Som du forhåpentligvis skjønner Solvik- Olsen. Dette er ikke en samfunnsmessig riktig beslutning.

Men, det er lett for meg å kritisere. Hva er alternativet til anbudskonkurranse?

Gjør som Oslo Kommune
Så vidt meg bekjent ble det annonsert at Byrådet ville sette T-banedriften til Oslo Sporveier ut på anbud for en del år siden. Dvs. at T- banedriften skulle legges ut på anbud for å spare kostnader og forbedre kundeopplevelsen. Ledelsen I Oslo Sporveier ba om en sjanse til å bevise at de klarte å håndtere dette selv. Byrådet gav dem en frist og ARBEIDSRO frem til utgangen av 2016 med å bevise at de kunne effektivisere hele T-banedriften i henhold til gitte målsetninger.

Ett år før tiden kan vi allerede konkludere med at de har lyktes. Det har blitt en kjempesuksess.
Sporveiens strategiarbeid "Best 2015", har bidratt til at virksomheten er effektivisert med 400 millioner kroner. Samtidig driftes T-banen i Oslo med stadig høyere frekvens og regularitet. Dette har blitt en suksess.

De har klart å øke tilbudet, øke presisjonen, de ansatte er stolte og fagforeningen støtter helhjertet endringsprosessen.

Sett i dette lyset synes det å begynne å spre det lille tog- nettet vi har i Norge på flere aktører som helt feil fokus.

God ledelse av offentlige selskaper som NSB vil kunne gjøre hele forskjellen. Ta lærdom av Oslo Sporveier. Hvis dagens ledelse ikke klarer å levere, bytt heller ut lederne i stedet for å kjøre store anbudsprosesser.

Da kan dere som politikere bruke de sårt tiltrengte timene dere har i døgnet på å skape NYE arbeidsplasser.

Det er god ledelse det!

PS. Jeg synes du gjør en god jobb som Samferdselsminister, men skulle det være en ting til jeg vil sette fingeren på, må det være at du tillater at nytt jernbanespor gjennom Moss (Byen på solsiden) blir like svingete som Gjøvikbanen, fremfor å bygge fremtidsrettet med rette høyhastighetsspor. "Halve" byen må graves opp, og MYE DYRERE blir det også. Vel, det får vi diskutere en annen gang.